29. สถิติการดับไฟป่าทั่วประเทศแยกรายภูมิภาค

ข้อมูลตัวชี้วัด “สถิติการดับไฟป่าทั่วประเทศแยกรายภูมิภาค”

จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า มีการดับไฟป่า 7,323 ครั้ง และมีพื้นที่ถูกไฟไหม้รวม 151,772 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีการดับไฟป่า 3,768 ครั้ง และมีพื้นที่ถูกไฟไหม้รวม 55,766 ไร่ เมื่อพิจารณาพื้นที่ถูกไฟไหม้ที่มีการดับไฟป่าในแต่ละภูมิภาค พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคเหนือมีพื้นที่ถูกไฟไหม้มากที่สุด 102,469 ไร่ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา พบว่า สถิติการดับไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) พบว่า พื้นที่ถูกไฟไหม้เกือบทุกภาคเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยมีพื้นที่ถูกไฟไหม้ทั้งประเทศรวม 174,813 ไร่ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2563ก)

สถิติการดับไฟป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แยกรายภาค ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2562

หมายเหตุ: ข้อมูลสำหรับการรายงานเท่านั้น เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ร้อยละ 70 เป็นป่าเต็งรัง ซึ่งเกิดไฟไหม้เป็นประจำทุกปีโดยธรรมชาติในฤดูแล้ง และจะกลับมาฟื้นตัวได้ใหม่ในฤดูฝน

ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2563ก)

 

ส่วนการดับไฟป่าของกรมป่าไม้ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการดับไฟ 1,544 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม้รวม 61,505 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ที่มีการดับไฟป่า 520 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม้รวม 17,556 ไร่ เมื่อพิจารณาพื้นที่ถูกไฟไหม้ที่มีการดับไฟป่าในแต่ละภูมิภาค พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบพื้นที่ภาคเหนือถูกไฟไหม้มากที่สุด 49,400 ไร่ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคใต้ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาช่วง 7 ปีที่ผ่านมา พบว่า สถิติการดับไฟป่ามีแนวโน้มลดลง ในขณะที่พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) พบว่า พื้นที่ถูกไฟไหม้เกือบทุกภาคลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยกเว้นภาคเหนือ โดยมีพื้นที่ถูกไฟไหม้ทั้งประเทศรวม 63,386 ไร่ (กรมป่าไม้, 2563)

สถิติการดับไฟป่าทั่วประเทศของกรมป่าไม้ แยกรายภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2563

หมายเหตุ: ข้อมูลสำหรับการรายงานเท่านั้น เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ร้อยละ 70 เป็นป่าเต็งรัง ซึ่งเกิดไฟไหม้เป็นประจำทุกปีโดยธรรมชาติในฤดูแล้ง และจะกลับมาฟื้นตัวได้ใหม่ในฤดูฝน
ที่มา: กรมป่าไม้ (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล